AKTUALNI PROJEKTI

Gastronomska transferzala Prlekije (OKUSI PRLEKIJE)
Turistični zemljevid LAS Prlekija
Kolesarska veriga na podeželju
Kaj nas uči Mura
Živa dediščina
Blaženje podnebnih sprememb
Incoming agencija

Turistični zemljevid LAS Prlekija

OPIS OPERACIJE:
Območje Prlekije in dela Slovenskih goric, ki obsega osem občin, Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej izkazuje nujno potrebo po skupni strategiji promocije in trženja v okviru zaokrožene turistične destinacije, vpete v slovensko strategijo razvoja turizma. Občine in gospodarske organizacije so oblikovale partnerstvo, s katerim želijo na pro-aktiven način odgovoriti na aktualne izzive turizma. Partnerstvo izkazuje interes po koordiniranjem upravljanju enovite vodilne turistične destinacije Prlekija. Sposobnost samostojnega delovanja in upravljanja območja v obliki vodilne turistične destinacije izpričujejo partnerji pričujoče pobude z referencami na področju turizma, z bogastvom ponudbe, s številom turističnih obiskovalcev, z obsegom znamenitosti, z zavzetim in strokovnim podpornim institucionalnim okoljem in ne nazadnje z jasnim načrtom delovanja in povezovanja ter s koordinirano promocijo in trženjem vodilne turistične destinacije.

 

Glavni cilj operacije je prikazati turistično destinacijo LAS Prlekija na enotnem zemljevidu, s čimer bomo povečali atraktivnost ponudnikov in lokalnih znamenitosti, zanimivih za obiskovalce Prlekije.

Namen operacije je povezati vse zainteresirane ponudnike in vse občine ter podporne organizacije, ki doslej niso imele skupnega promocijskega dokumenta. S pripravo, tiskom, distribucijo in promocijo turističnega zemljevida bomo prispevali k zavedanju o pripadnosti širšemu območju, ki ga označuje LAS Prlekija. Hkrati zagotavljamo izhodiščne pogoje za prepoznavnost območja, ki postaja s samostojnim turističnim zemljevidom transparentno in zanimivo tudi sosednjim, bolj uveljavljenim in prepoznavnim turističnim destinacijam.

 

Aktivnosti bodo sestavljene v treh vsebinskih oz. delovnih sklopih:

1. Zbiranje podatkov in priprava kartografskih podlag za zemljevid
- Animacija akterjev na področju turizma
- Izbira zunanjih izvajalcev za kartografijo, oblikovanje in tisk
- Priprava turističnega zemljevida
2. Tiskanje, digitalizacija, distribucija in promocija
- tisk in distribucija
- digitalizacija zemljevida, prilagoditev za uporabo na spletnih straneh in za zaslone na dotik
- dopolnitev spletnih strani in animacija ter informiranje preko družbenih omrežij
3. Koordinacija, vodenje, evalvacija in poročanje

Ciljne skupine so zlasti ponudniki in podporne organizacije na področju turizma, končni uporabniki pa bodo obiskovalci vseh delov LAS Prlekija.

Vsaka občina pridobi sorazmerno število izvodov. Z operacijo želimo poenotiti celostno turistično podobo območja LAS Prlekija in spodbuditi nadaljevanje pričetega sodelovanja za oblikovanje enotne (vodilne) turistične destinacije LAS Prlekija.


Finančna podpora:
- Celotna vrednost operacije: 20.365,64 EUR
- Višina upravičenih stroškov: 18.670,00 EUR
- Predviden znesek sofinanciranja ESRR: 14.936,00 EUR

 

PrlekijaLAS LOG17-office-rgb Logotip MKRR-prelomljen SLO-barvni Logo ESRR-podpis


Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Povezave:
https://www.eu-skladi.si/
http://www.las-prlekija.com/

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki