AKTUALNI PROJEKTI

Gastronomska transferzala Prlekije (OKUSI PRLEKIJE)
Turistični zemljevid LAS Prlekija
Kolesarska veriga na podeželju
Kaj nas uči Mura
Živa dediščina
Blaženje podnebnih sprememb
Incoming agencija

Pametne vasi za jutri

Projekt sodelovanja PAMETNE VASI ZA JUTRI je bil LAS Prlekija odobren na 3. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-53/2018/13, dne 03. 08. 2018. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Prlekija znaša 72.166,35 EUR (vrednost celotnega projekta za izvedbo aktivnosti na območju LAS Prlekija znaša 90.584,82EUR).

Upravičenci do sredstev z območja LAS Prlekija sta:

Občina Apače: 25.182,36 EUR
Prleška razvojna agencija giz (vodilni partner LAS Prlekija): 46.983,99 EUR

Trajanje operacije: 18 mesecev; ena faza: 01. 01. 2019 – 30. 06. 2020
Vložitev zahtevka: 30. 9. 2020

Partnerstvo operacije:

LAS Posavje(vodilni partner)
LAS Prlekija
LAS Obsotelje in Kozjansko
LAS Goričko 2020
LAS Pri dobrih ljudeh 2020
AKTUALNIM AKTIVNOSTIM PROJEKTA "Pametne vasi za jutri" lahko sledite na http://www.las-prlekija.si/ in na Facebooku: https://www.facebook.com/pametnevasi/

OPIS PROJEKTA SODELOVANJA: V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept t. i. »Pametne vasi za jutri«. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020, to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. V operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost namenjamo vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati.

S ciljem ohranjanja vitalnosti in kakovostnega življenja na vasi nastaja nov koncept, pametne rešitve na podeželju, ki bodo razvite z skupnim aktivnim sodelovanjem partnerskih LAS-ov. Razvoj novega koncepta oz. novih pilotnih programov omogoča, da prebivalci na podeželju ostanejo in da podeželje postane kraj, kjer si želimo bivati. To je mogoče doseči z inovativnimi pristopi, ki se nanašajo na razvoj pametnih srebrnih vasi, kot gospodinjske skupnosti na vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitvijo ponudbe prevozov za starejše, ki povezujejo mesta in vasi, z digitalnim opismenjevanjem in vzpostavitvijo ustrezne digitalne tehnologije, ureditvijo prostorov za druženje na vasi in oblikovanjem prostočasnih dejavnosti na vasi. Skozi projekt bomo LAS-i izvedli skupno analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta in demografske projekcije staranja slovenskega podeželja ter oblikovali pilotne modele pametnih rešitev na celotnem območju vključenih LAS-ov. Vsi LAS-i bomo razvili različne modele oz. programe (vsak LAS 1 model, ki pokriva specifično področje: model trajnostne mobilnosti na podeželju, model srebrne vasi in gospodinjskih skupnosti, model digitalna tehnologija na podeželju, model povezovanja podeželskih ponudnikov in model druženja na vasi), ki jih bomo pilotno izvedli in evalvirali ter jih združeno predstavili v skupnem elektronsko prosto dostopnem dokumentu – Pametne vasi za jutri. Da bo prenos znanj in izkušenj čimbolj uporaben in praktičen, bomo izvedli oglede primerov dobrih praks in jih implementirali na območjih LAS. Koncept Pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS-i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

Prepoznan problem: naraščajoče staranje, negativnimi vplivi globalizacije na ruralne skupnosti, bivalne kapacitete na podeželju, kakovost življenja na vasi, pomankanje storitev oz. programov na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, starejši živijo sami
Izziv: decentralizacija in vzdrževanje možnosti in pogojev, da starejši čim dlje časa ostanejo doma v svojem bivalnem okolju, vzpostavitev novi poslovnih modelov z vključevanjem socialnega podjetništva.
Rešitev: Vzpostavitev pametnih rešitev, katere bomo oblikovali in izvedli skozi pilotne modele.
LAS Prlekija v okviru projekta sodelovanja Pametne vasi za jutri zasleduje splošne cilje Strategije lokalnega razvoja za LAS Prlekija, ki se nanašajo na ohranjanje vitalnega podeželja in povezovanja podeželja z urbanimi središči. Ravno zato, bo prispevek LAS – a v okviru operacije usmerjen v razvoj modela trajnostno naravnanih vasi na slovenskem podeželju, ki bodo ustrezale zahtevam hitrih demografskih sprememb v slovenskih vaseh.

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija izpostavlja skrb za štiri ranljive socialne skupine in kar tri od štirih naslavlja operacija Pametne vasi za jutri. Skrb za starejše ljudi, ki so poleg mladih in brezposelnih veikokrat v brezizhodnem položaju, je izjemnega pomena. Na individualni ravni je možno tem socialnim skupinam deloma pomagati tudi brez velikih finančnih vlaganj. Že prenos osnovnih znanj o uporabi digitalnih tehnologij lahko večini pomaga pri lažjem zadovoljevanju svojih potreb. Odpiranje prostorov in povodov ter orodij za srečevanje pa rešuje celo vrsto problemov vsem omenjenim socialnim skupinam. S prostovoljno mrežo mladih in brezposelnih oseb za pomoč starejšim pri uporabi digitalnih tehnologij lahko dosežemo večplastne socialne učinke.

V LAS Prlekija bomo podobno kot v drugih partnerskih LAS aplicirali nov pristop »pametnih srebrnih vasi« (v nadaljevanju: PSV). Zasnova PSV je posebej naravnana k skrbi za starostnike, ki pa vključuje sobivanje, medgeneracijsko druženje, uporabo lokalnih produktov in trajnostno upravljanje s okoljem. Z dograditvijo in delovanjem PSV - jev se bodo namreč na podeželju ustvarila nova, tudi bolj kakovostna delovna mesta, ki bodo pritegnila tudi mlade in mlade družine, da ostanejo na podeželju. Pilotno bomo v LAS - u oblikovali del modela PSV, ki se nanaša na ureditev prostorov za druženje na vasi, kot večgeneracijski prostor na vasi. V okviru operacije bo urejen takšen prostor v vasi Stogovci z upoštevanjem učinkovite rabe energije (UVE), saj bo izvedena tudi delna zvočno-energetska sanacija prostora za druženje in kateri bodo omogočili medgeneracijsko povezanost z izvedenimi ciljno usmerjenimi izobraževanji oz. usposabljanji. Ta se nanašajo na usposabljanja za starejše, mlade, kot tudi prostovoljce, vse tiste, ki se soočajo z starostniki, lokalne ponudnike na podeželju in vse druge zainteresirane.

Aktivnosti operacije so enakomerno porazdeljene med partnerji, prav tako pa vsaka posamezna aktivnost vključuje tudi skupne aktivnosti. Vsi partnerji se v operaciji vključujejo z vsemi zastavljenimi aktivnostmi v obsegu, kot so bile za to zaznane potrebe in cilji na posameznem območju.

1. Vodenje in koordinacija projekta

2. Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«

Projektni partnerji v okviru svojih aktivnosti načrtujemo izvedbo skupne analize obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta Pametnih vasi in demografskih projekcij staranja Slovenskega podeželja ter na podlagi projekcij določiti potrebne kapacitete zdravstvene in socialne infrastrukture za oskrbo starostnikov za vseh 5 območij Lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS – ov). Analiza bo izdelana za vse partnerje na temelju podatkov pridobljenih s strani pristojnih institucij. Manjkajoči podatki bodo izbrani s pomočjo anket.

3. Oblikovanje pilotnih modelov – programom za pametne vasi – vasi za starejše

LASi bodo sodelovali pri pripravi pilotnih modelov s svojim znanjem in izkušnjami. Tako se bo oblikovalo 5 kvalitetnih modelov, ki bodo kot pilotne aktivnosti (aktivnost 4: Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju) prilagojeni glede na potrebe iz lokalnega okolja posameznega LASa. Vsak pilotni model bo oblikovan splošno, generalno glede na potrebe okolja vseh LAS, ga bomo pa z nadgradnjo, razširitvijo, glede na dejanske potrebe/izzive okolja implementirali na območju posamezne LAS. Oblikovani modeli posameznih LAS – ov bodo združeni v skupni model pametnih rešitev t. i. »Pametne vasi za jutri«.

V okviru skupne operacije bo pripravljenih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«:
• Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju
• Model 2: Pametna srebrna vas – PSV - LAS Posavje
• Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju – Mreža za uporabo digitalnih tehnologij
• Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov
• Model 5: Druženje na vasi

V sklopu operacije bo LAS Prlekija razvila 3. model, Digitalna tehnologija na podeželju – Mreža za uporabo digitalnih tehnologij. Namen izdelave modela Mreža za uporabo digitalnih tehnologij je omogočiti starejšim lažjo uporab digitalnih tehnologij in hkrati omogočiti prostor in vsebino za medgeneracijsko izmenjavo in srečevanje. Digitalne tehnologije vse bolj določajo način sodobnega življenja. Starejši ljudje ta proces vse težje dohajajo. V glavnem imajo dostop do sodobnih mobilnih telefonov, računalnikov in svetovnega spleta, vključno z različnimi aplikacijami, vendar vseh razpoložljivih digitalnih tehnologij ne znajo ali ne upajo uporabljati. V ta namen nameravamo vzpostaviti model za prostovoljno pomoč starejšim ljudem pri uporabi digitalnih tehnologij. Ključne ciljne skupine so starejši, mladi in brezposelni, vse tri opredeljene kot ranljive, socialno šibkejše skupine v Strategiji LAS Prlekija.

4. Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju

Preizkus in evalvacija modela na dveh pilotnih lokacijah.
1. Model mreže prostovoljcev bomo preizkusili na dveh lokacijah, v Ljutomeru in Radencih. Animirali bomo srednješolsko mladino za vključitev v mrežo prostovoljcev za pomoč starejšim pri uporabi digitalnih tehnologij in poiskali primerne lokacije za srečevanje zainteresiranih starejših in mladih za prenos znanja. Povabili bomo starejše ljudi iz podeželja na obe omenjeni lokaciji, kjer bodo ciklično potekala srečevanja. Na vsaki lokaciji bomo organizirali po 20 tri urnih srečanj/delavnic. Srečevanja bodo sprva potekala pod mentorstvom in v skupinah. Mladi prostovoljci bodo v nadaljevanju in po zaključku projekta nudili prostovoljsko pomoč starejšim tudi individualno in razpršeno v svojih življenjskih sredinah na podeželju.
2. Monitoring in evalvacija pilota. Med izvajanjem in ob koncu bomo z intervjuji in anketami preizkušali učinkovitost in uporabnost modela in spoznanja vgradili v skupno evalvacijo operacije.

5. Ogled in prenos dobrih praks

Izmenjava izkušenj in prenos znanj med LASi bo potekala tudi z ogledom in prenosom dobrih praks. Partnerstvo 5-tih LASov je bilo vzpostavljeno tudi z namenom, da se skozi sodelovanja izmenjajo izkušnje in pridobijo nova znanja iz vzpostavljenih pilotov.

Partnerji bomo v okviru operacije organizirali in izvedli 2 študijska obiska

• Ogled dobre prakse v LAS Posavje, kateri že ima vzpostavljen model prevozov za starejše. Predstavljen bo model prevozov za starejše – Sopotnik, kateri se na območju LAS Posavje že uspešno izvaja. Študijski obisk bo izveden pred izvedbo pilotnega modela. Na podlagi izmenjanih izkušenj in pridobivanju novih znanj, bo omogočena implementacija nadgrajenega modela prevoza za starejše tudi na območju drugih LAS.

• Ogled dobre prakse v LAS Prlekija in LAS Goričko 2020 ter v LAS Pri dobrih ljudeh po vzpostavljenih modelih pametnih rešitev: prenos dobre prakse po vzpostavljenem modelu – prenos dobre prakse po vzpostavljenem pilotu na Goričkem – prevozi za starejše z e-avtomobilom, ki zagotavlja okoljsko trajnost) in predstvitev modela digitalne tehnologije na podeželju – LAS Prlekija.

6. Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
»Smart Villages« kot se jim pove v angleščini in »Pametne vasi« kot jih poimenujemo pri nas, dajejo poudarek na novih in obstoječih mrežah in storitvah ter novih in obstoječih teritorialnih strategijah za boljšo uporabo znanja v korist prebivalcem na podeželju. Predvsem z razvojem novih modelov, produktov, storitev dvigujemo kvaliteto podeželskega življenja ter s tem temu prebivalstvu omogočamo nove priložnosti ter jim prikažemo obstoječe možnosti. Dodatno znanje jim bomo nudili v okviru različni usposabljanj.

7. Promocijske aktivnosti
Promocijske aktivnosti so razdeljene na dva dela, prvi del je promocija in komunikacija s ciljno publiko in drugi del promocija in komunikacija s širšo javnostjo. Za oba dela bo v začetku operacije pripravljena komunikacijska strategija, ki bo projektnim partnerjem služila kot smernica za izvajanje te aktivnosti. Za večjo prepoznavnost operacije bo izdelan tudi logo.

8. Skupna evalvacija projekta
Za kvalitetno izvajanje projekta bomo izvajali vmesno evalvacijo in končno evalvacijo (skupni sestanki projektne skupine) na ravni celotne operacije, kar bo omogočilo kvalitetno izvedbo predvidenih aktivnosti.

SPLOŠNI CILJI PROJEKTA SODELOVANJA: Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri.

SKUPNI REZULTATI PROJEKTA:

Izdelana skupna Analiza obstoječih kapacitet na vasi za starejše in demografske projekcije staranja slovenskega prebivalstva (dokument)
Oblikovanih in izdelanih 5 pilotnih modelov (M1: Trajnostna mobilnost na podeželju, M2: Pametna srebrna vas – PSV, M3: Digitalna tehnologija na podeželju, M4: Povezovanje podeželskih ponudnikov, M5: Druženje na vasi) ter 1 koncept rešitev, t. i. Model pametnih vasi za jutri (Vsak LAS oblikuje en model, vseh pet modelov se združi v skupen dokument = Model Pametnih vasi za jutri)-
Izvedbni pilotni modeli oz. programi na podeželju (vsak LAS izvaja svoje programe)
izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS: 2 študijska obiska: en obisk v LAS Posavje, en obisk v LAS Prlekija, LAS Goričko, LAS PDL
Izvedena usposabljanja za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju (vsak LAS izvaja svoja usposabljanja)
Izvedena evalvacija projekta (vmesna in končna) - skupen dokument
Izdelan promocijski material in izvedene promocijske aktivnosti (aktivnost porazdeljena med LAS; vsak LAS izdela določen material - izdelan logotip projekta, zgibanka s predstvaitvijo projekta, igra spomin, puzzzle...)
SPECIFIČNI REZULTATI PROJEKTA:

Usposobljenih 10 prostovolcev za izvajanje pomoči starejšim pri uporabi digitalnih tehnologij. Skozi izobraževanja bodo usposobljeni prostovoljci, oskrbovalci, kateri bodo izvajali neformalno oskrbo na domu in različne programe megeneracijskega povezovanja
Usposobljenih 10 starejših za uporabo digitalne tehnologije. Ta se nanaša na uporabo socialnih omrežij, pametnih telefonov in drugih pripomočkov, ki zagotavljajo pomoč pri vsakdanjem življenju na vasi
Ozaveščenih 50 prebivalcev na delavnicah na podeželju o zdravem načinu življenja, varstvu okolja, o samooskrbi z lokalno hrano, energetski učinkovirosti, rokodelskih spretnostih in negovanju kulturne dediščine

 

Povezave: 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoja podeželja

LAS Prlekija

 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni-h140

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki