AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Kaj nas uči Mura

Projekt sodelovanja KAJ NAS UČI MURA je bil LAS Prlekija odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-117/2020/6, dne 30. 06. 2020. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Prlekija znaša 68.953,47 EUR (vrednost celotnega projekta za izvedbo aktivnosti na območju LAS Prlekija znaša 90.657,76 EUR).

Vrednost celotnega projekta sodelovanja znaša 363.595,81 EUR.

Upravičenci do sredstev z območja LAS Prlekija so:

Občina Ljutomer; 11.896,94 EUR
Prleška razvojna agencija giz (vodilni partner LAS Prlekija); 33.809,62 EUR
Občina Križevci; 23.246,91 EUR

Trajanje operacije: 23 mesecev; od 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Rok za prvi zahtevek: 30. 1. 2021
Rok za drugi zahtevek: 30. 9. 2022

Partnerstvo operacije:

LAS Prlekija (Vodilni partner operacije sodelovanja LAS)
LAS Goričko 2020
LAS Ovtar Slovenskih goric
LAS Pri dobrih ljudeh 2020

AKTUALNIM AKTIVNOSTIM PROJEKTA " KAJ NAS UČI MURA" lahko sledite na http://www.las-prlekija.com/projekti/kaj-nas-uci-mura.

OPIS PROJEKTA SODELOVANJA: V okviru operacije sodelovanja želimo vzpostaviti kakovostno zeleno infrastrukturo na območjih varstva narave, predvsem Nature 2000. Razviti želimo visokokakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne dediščine in ki ne bo poslabšala stanja ohranjenosti. S tem bomo zagotovili tudi ključne ekosistemske storitve. V okviru operacije bodo izvedene investicije v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območja varstva narave in naravnih vrednot. Pri tem bo dan poudarek ciljem varstva narave, kakovostne interpretacije in možnosti doživljanja narave, kulturne dediščine in krajine ter trajnostne mobilnosti obiskovalcev.

Povečati želimo ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede pomena območij Natura 2000 predvsem ob reki Muri. Pri tem bomo upoštevali sinergije s področji varstva kulturne dediščine in turizma. Pri izvedbi operacije bo dan poudarek na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov na doseganje naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost obiskovalcev.

Operacija sodelovanja je zasnovana na način, da poveže različna območja LAS, da z revitalizacijo in preureditvijo obstoječih zelenih površin ustvarijo omrežje interpretacijskih središč s podporno infrastrukturo za obiskovalce, ki bo izboljšalo kakovost turistične ponudbe na celotnem območju predvsem pa pomagalo ohranjati kulturno in naravno dediščino. Osrednja zelena hrbtenica – Mura – pa pri tem predstavlja omrežje rekreacijskih povezav na obeh straneh Mure ter z zelenimi biseri v ogrlici – posameznimi interpretacijskimi središči »podeželski zeleni sistem«.

Aktivnosti operacije so enakomerno porazdeljene med partnerji, prav tako pa vsaka posamezna aktivnost vključuje tudi skupne aktivnosti. Vsi partnerji se v operaciji vključujejo z vsemi zastavljenimi aktivnostmi v obsegu, kot so bile za to zaznane potrebe in cilji na posameznem območju.

1. Vodenje in koordinacija projekta

2. Priprava interpretacijskih in učnih vsebin

V okviru te aktivnosti želimo pripraviti interpretacijske in učne vsebine za šest interpretacijskih točk ob Muri. Zunanji izvajalec bo pripravil besedila – učne vsebine, vključno z e-kvizom. Partnerji bomo sodelovali pri pripravi vsebin in e-kviza ter zagotovili potrebni fotografski material (v okviru stroškov dela).

3. Razvoj interpretacijske infrastrukture

V okviru te aktivnosti želimo pripraviti podlage za informacijske table.

Zunanji izvajalci bodo oblikovali informacijske table (lesena konstrukcija s kovinskimi tablami, skladno z zakonodajnim okvirom)Izdelali mobilno aplikacijo s QR kodo za e-kviz na temo reke Mure.

4. Vzpostavitev interpretacijskih točk na terenu

Vzpostavitev petih interpretacijskih točk (dve LAS Prlekija, po eno na vsak ostali LAS) v obliki učnih poti z postavitvijo tabel in spremljevalne infrastrukture

5. Vzpostavitev mreže interpretacijkih točk ob Muri

Priprava vsebin za trajnostni načrt promocije/ trženja mreže interpretacijskih točk ob Muri (pregled možnih vsebin, usklajevanje s strokovnjaki ali so vsebine usklajene z Naturo 2000, UNESCO – Biosfernim območjem ob Muri ipd.)
Pregled in potrditev zbranih vsebin za trajnostni načrt
Priprava trajnostnega načrta promocije/ trženja mreže interpretacijskih točk ob Mur
6. Promocija in obveščanje

Priprava in predstavitev operacije na uvodni, zaključni in vmesnih novinarskih konferencah.

Pripravili in natisnili bomo zloženke in časopis Biomura in vsebine za objavo o operaciji na spletnih straneh in medijih.

SPECIFIČNI REZULTATI PROJEKTA:

1 vzpostavljena mreža interpretacijskih središč, ki je mišljena kot turistični produkt/storitev.
4 dogodki za zdrav življenjski slog (pohodi ob Muri).
2 interpretacijski točki kot učni poligon za ozaveščanje pomena narave in naravnih virov in kot območje za aktivno preživljanje prostega časa v sozvočju z naravo in kot prikaz ERK ukrepov za trajnostno upravljanje s stoječimi vodami ob reki Muri
1 komplet pripravljene interpretacijske in učne vsebine
200 mladih vključenih v aktivnosti in izvedeno usposabljanje za interpretatorje.

 

Povezave: 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja Republike Slovenije
LAS Prlekija

 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni-h140

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki