AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Incoming agencija

Projekt sodelovanja LAS »Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe – Incoming agencija« je bil odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-110/2020/17, dne 25. 2. 2021. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Prlekija znaša do 95.128,99 EUR (vrednost celotnega projekta za izvedbo aktivnosti na območju LAS Prlekija znaša 114.588,46EUR).

Upravičenec do sredstev z območja LAS Prlekija je:

Prleška razvojna agencija giz (vodilni partner LAS Prlekija): 95.128,99 EUR

Trajanje operacije: 24 mesecev; 2 fazi

Partnerji v operaciji:

LAS Ovtar Slovenskih goric (vodilni partner operacije)
LAS Prlekija
LAS Dobro za nas
LAS Bogastvo podeželja
LAS Lastovica
TOTI LAS
LAS Ceahlau (Romunija)
Opis projekta sodelovanja:

V začetni fazi bomo analizirali teren z obstoječo ponudbo in animirali različne deležnike k sodelovanju. Deležniki (ponudniki, vodniki, zaposleni v projektu, obstoječe agencije, zavodi za turizem, turistična društva, lastniki kulturne in druge dediščine, itd.) se bodo na podlagi ciljno naravnanih delavnic izobraževali, usposabljali za potrebe trženja turističnih storitev in se vključevali s konstruktivnimi predlogi glede pravne oblike modela trženja, ITP ter postavljanja pravil sodelovanja. Pomemben del operacije bo določitev standardov sodelovanja za deležnike, kjer bomo dali poudarek med drugim tudi na: programih in aktivnostih za starostnike; programih in dostopnosti za gibalno ovirane in invalide; varovanju okolja (brez uporabe plastike, reciklirna embalaža, po konceptih Zero waste in green destinacij ...) in ohranjanju narave (reke, jezera, gozdne poti, varovanih območij); uporabi lokalnih produktov in lokalni samooskrbi (odjem od lokalnih ponudnikov in ekoloških kmetij) ter ozaveščanju o lastni identiteti območja (da se deležniki čutijo kot ena regija, ne kot konkurenca).

ITP bodo zasnovani skupaj z zunanjimi izvajalci delavnic, izobraževanj in usposabljanj, ki že imajo izkušnje na tem področju, hkrati pa bodo lahko upoštevali smernice, sprejete skupaj z ostalimi deležniki. Prav tako bomo v zgodbo smiselno vključili že obstoječe ITP, ki bodo smiselno sovpadali z obstoječimi pravili sodelovanja. Poleg ITP za tradicionalne ciljne skupine (mlade družine, avtobusni izleti ipd.) bomo vključili ITP, ki bodo prilagojeni gibalno oviranim in invalidom (dostopnost v objekte, ustrezna podlaga za vozičke, ustrezno opremljeni toaletni prostori); ki bodo zanimali starostnike in socialno izključene (doživetja na kmetiji, spoznavanje živali, itd.); kjer bomo osveščali mlade o pomenu ekološke pridelave in lokalne samooskrbe (ponudba ekoloških kmetij), kjer bomo spodbujali trajnostno mobilnost (kolesarske poti, pešpoti, pohodništvo ...) in kjer bomo spoznavali in opozarjali na spreminjanje okolja skozi čas in na podnebne spremembe. Tu vidimo pomembno vlogo v povezovanju in izmenjavi izkušenj s pomočjo ogledov dobrih praks, kjer nam bo v veliko pomoč partner LAS Calafat iz Romunije, kjer se teh izzivov lotevajo po svojem modelu.

Model trženja bo oblikovan na dva načina:

• preko obstoječih agencij, kot podpora obstoječim agencijam, ki se ukvarjajo z incomingom in bodo izkazale interes za sodelovanje;

• kot vzpostavitev nove incoming agencije, ki se bo ukvarjala izključno s trženjem ponudbe obravnavanega območja.

Nova incoming agencija bo v svoji pravno formalni obliki imela status socialnega podjetja oziroma bo najmanj delovala po konceptih socialnega podjetja, saj želimo osveščati deležnike tudi o družbeno odgovornem delovanju tako na trgu kot tudi v medsebojni interakciji, zagotoviti, da bodo ponudniki kot deležniki aktivno soodločali pri delovanju agencije in zagotoviti, da bodo presežki prihodkov nad stroški namenjeni nadaljnjemu razvoju modela. Ta model bo po vzpostavitvi osnovan na poslovnem načrtu, ki bo tudi rezultat projekta, in bo začrtal način delovanja agencije tudi po koncu projekta.

Vzpostavljen model bo podprt s tiskanim večjezičnim materialom, ki bo prilagojen posameznim deležnikom (zainteresiranim agencijam, obiskovalcem, za animiranje uporabnikov, itd.) in ciljnim skupinam ter bo na atraktiven in sodoben način predstavljal območje operacije.

Pomemben element podpore vzpostavljenemu modelu bo tudi spletna stran z vsemi smiselnimi komponentami. Za spletno in ciljno usmerjeno predstavitev ITP bomo zasnovali tudi sistematični model digitalnega marketinga, ki bo uporabnikom po vnaprej začrtanem načrtu v skladu s sodobnimi smernicami predstavljal relevantne vsebine v določenem obdobju.

Za promocijo projekta bomo pripravili poseben dogodek, ki bo ustrezno medijsko podprt. Vsi partnerji in tudi kasneje vključeni deležniki bodo na svojih spletnih kanalih objavljali vsebine o projektu, za predstavitve na dogodkih pa bomo oblikovali posebno promocijsko tiskovino.

 

Povezave: 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja Republike Slovenije
LAS Prlekija

 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni-h140

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki