AKTUALNI PROJEKTI

Kaj nas uči Mura
Kolesarska veriga na podeželju
Živa dediščina
Incoming agencija
Blaženje podnebnih sprememb

Regionalni razvojni program Pomurje 2014 - 2020

Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020 (RRP Pomurje 2014-2020) je temeljni strateški in programski dokument regije, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

Vsebinsko in metodološko je usklajen z nacionalnimi razvojnimi politikami in v celoti sledi ciljem EU 2020 za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Uresničuje se z dogovorom o razvoju regije, ki ga podpišeta predsednik Razvojnega sveta Pomurske regije in minister, pristojen za regionalni razvoj, sklenjenim za štiriletno obdobje.

ZAKONSKE PODLAGE:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011 in Uradni list RS, št. 57/2012), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - neuradno prečiščeno besedilo;
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12, št. 78/15), Neuradno prečiščeno besedilo št. 1;
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, št. 78/15), Neuradno prečiščeno besedilo št. 1;
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS št. 16/2013).
Razvojni svet Pomurske regije je Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020 sprejel na svoji 9. seji dne 20.5.2015.

Dokumenti:

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM POMURJE 2014-2020
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM POMURJE 2014-2020 (POVZETEK)
PRILOGA 1: SEZNAM PROJEKTNIH PREDLOGOV
PRILOGA 2: KARTOGRAFSKE PODLAGE:
Priloga 2.1: Omrežje naselij
Priloga 2.2: Razvojni potenciali
Priloga 2.3: Urbani razvoj
Priloga 2.4: Promet in energetika

 

 

Regionalni razvojni program Pomurske regije 2007-2013

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM POMURJE 2007-2013

LAS PRLEKIJA

Sofinanciranje

Pametne vasi za jutri

Glamur - užitek ob reki